Zomernota 2019

Winstwaarschuwing lopend jaar

Winstwaarschuwing lopend jaar

We toetsen twee keer per jaar, bij de Stadsbegroting en -rekening, alle risico’s. In de tussentijdse verantwoording (voor het eerst bij de Zomernota en daarna bij de Nota Slotwijzigingen) kijken we daarom alleen naar afwijkingen voor zover die voor het lopende begrotingsjaar relevant zijn. We nemen alleen de belangrijkste onzekerheden mee. Dat zijn onzekerheden die bestuurlijk relevant zijn en/of een financiële impact groter dan € 100.000 hebben, niet volledig te kwantificeren zijn en mogelijk een positief of negatief effect hebben op het rekeningresultaat. Of deze onzekerheden zich daadwerkelijk voordoen en in welke mate zal later blijken. Hieronder geven we per programma inzicht in de belangrijkste onzekerheden.

Programma, winstwaarschuwing

Toelichting

Bestuur en organisatie

Vereffening voormalige Stadsregio Arnhem Nijmegen

Mogelijk positief voordeel van € 115.000

Veiligheid

Hogere lasten begroting VRGZ

Mogelijk nadeel van € 172.000 tot € 483.000.

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Opvang en beschermd wonen

Op het taakveld Geëscaleerde zorg 18+ verwachten we een voordelig resultaat dat ligt tussen € 2,3 en € 4,1 mln.

Veilig Thuis

Verwacht nadeel van € 0,2 tot € 0,3 mln.

WMO

We verwachten een positief resultaat van€ 0 tot € 0,6 mln.

Werk en Inkomen

Debiteurenontwikkeling

Niet kwantificeerbaar risico ten aanzien van voorziening bijstandsdebiteuren en geraamde terugbetalingen van bijstandsdebiteuren

Bereikbaarheid   

Naheffingsaanslagen

Mogelijk nadeel vanwege niet inbare naheffingsaanslagen Duitse en Poolse kentekenhouders

Wonen en stedelijke ontwikkeling

Woonboten

Mogelijk nadeel voor woonboten Oostkanaaldijk

Inkomsten bouwleges

Verwacht nadeel afhankelijk van aantal grote bouwprojecten. Bij Nota Slotwijzigingen mogelijk kwantificeerbaar

Kosten juridische zaken

Meerkosten juridische zaken afhandeling bezwaar en beroep mogelijk €  100.000 nadelig

Programma Bestuur en organisatie

Vereffening voormalig Stadsregio Arnhem Nijmegen positief risico van € 115.000
De accountant heeft de opdracht gekregen de vereffening te controleren. Vervolgens zal de gemeente Nijmegen een eindrapport zenden aan voormalig stadsregiogemeenten en de resterende middelen verdelen. Wij verwachten dat in het derde kwartaal van 2019 te doen. Daarbij wordt de kans aanzienlijk geacht dat de middelen die de vereffenaar, de gemeente Nijmegen, gereserveerd had ter afdekking van risico’s, te weten een som van € 525.000 voor circa  € 500.000 herverdeeld kan worden. Op basis van de vastgestelde verdeelsleutel is er een redelijke kans aanwezig dat gemeente Nijmegen – als voormalig stadsregiogemeente -  op een ontvangst van circa € 115.000 zou kunnen rekenen.

Programma Veiligheid

Winstwaarschuwing VRGZ,  nadeel van € 172.000 tot 483.000

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio heeft laten weten dat de conceptbegroting voor 2020 in verband met onderhoud kazernes, de toepassing van nieuwe Arbo-richtlijnen (‘Schoon werken bij brand’), de verzekeringskosten voor personele verzekeringen en de doorberekening van de in 2016 afgesproken herverdeling van de gemeentelijke bijdragen een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdragen met zich meebrengt. Voor Nijmegen zou dat een verhoging van de bijdrage betekenen, waarvoor we vanaf 2020 in onze Stadsbegroting rekening willen houden (zie meldingen). Voor 2019 betekent dat een extra bijdrage van € 172.000 aan de VRGZ.
Daarnaast claimt de VRGZ voor 2019 nog een bedrag van € 311.000 (aandeel gemeente Nijmegen) vanwege gestegen kosten van vastgoed. Wij stellen voor daar niet mee akkoord te gaan. Wat de uiteindelijke extra bijdrage over 2019 zal zijn, is afhankelijk van besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de VRGZ. Het mogelijke nadeel over 2019 is dus € 172.000 vanwege structureel hogere kosten van de VRGZ en daarnaast mogelijk nog € 311.000 vanwege incidentele kosten van vastgoed.

Programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Opvang en beschermd wonen: voordeel van € 2,3 mln. tot € 4,1 mln.
Op het taakveld Geëscaleerde zorg 18+ (voorheen: product Opvang en Beschermd wonen) verwachten we in 2019 een voordelig resultaat. We verwachten dat het voordelige resultaat tussen € 2,3 miljoen en € 4,1 miljoen uitvalt. Het verwachte resultaat is een eerste inschatting, mede gebaseerd op de gecontracteerde afspraken 2019 en de verwachte uitgaven in het kader van de transformatiedoelstellingen.

Ontwikkelingen Veilig Thuis: verwacht nadeel van € 0,2 tot € 0,3 mln.

Door de wettelijke  aanscherping van de meldcode bij Veilig Thuis is de verwachting dat de aantallen meldingen meer stijgen dan de bijdrage die het Rijk beschikbaar heeft gesteld via de  Doeluitkering Vrouwenopvang. Het rijk heeft haar bijdrage op een minimale/voorzichtige  variant gebaseerd. Daarop hebben wij nu ook onze bijdrage aan de GGD gebaseerd.
In de loop van 2019 zullen GGD en gemeente, op basis van werkelijke aantallen, opnieuw kritisch kijken of de extra bijdrage aan de GGD reëel is. Kijkend naar de aantal meldingen in de eerste maanden van 2019 (en de laatste maanden van 2018) is de verwachting dat de GGD niet voldoende middelen heeft in 2019 en medio dit jaar met een begrotingswijziging zal  komen. Dit signaal zal teruggegeven moeten worden aan het Rijk, maar het is de vraag of hier nog compensatie van te verwachten is. We schatten het nadeel voor 2019 op een bedrag van € 0,2 tot € 0,3 mln. Voor 2020 en volgende jaren hebben we een melding opgenomen (zie desbetreffende onderdeel).

Wmo: voordeel van € 0 tot € 0,6 mln.
Voor de Wmo is een eerste prognose opgesteld voor 2019. We verwachten op basis van deze eerste inschatting op dit moment een voordelig resultaat tussen de € 0 en € 0,6 miljoen. Dit resultaat wordt veroorzaakt door nadelen op de Huishoudelijke Hulp en Ambulante trajecten en voordelen op de Persoonsgebonden budgetten en op Hulpmiddelen. Met deze voordelen verwachten we, naast de toevoegingen uit het coalitieakkoord, de tekorten op de Ambulante trajecten en Huishoudelijke Hulp op te kunnen vangen. De invoering van de AMvB Reële tarieven en de CAO-verhoging leiden tot een tariefstijging van de huishoudelijke hulp. De koppeling van uren aan het "resultaat Schoon en Leefbaar huis" door indicering conform CIZ-protocol vanaf december 2018 leidt tot volumetoename van uren. Bij de Jaarrekening is dit als risicomelding opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen & risicobeheersing.
Bij deze prognose is géén rekening gehouden met de mogelijk aanzuigende werking van de invoering van het abonnementstarief vanaf 2019. Op dit moment kan daar nog geen uitspraak over worden gedaan.  Landelijk wordt de impact van de invoering van het abonnementstarief gemonitord en is dit onderwerp van bestuurlijk overleg tussen het Rijk en de VNG.
In het interventieplan Zorg en Welzijn fase 4 wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen binnen de Wmo en de voortgang van de interventies.

Programma Werk en inkomen

Debiteurenontwikkeling, nadeel € pm
We melden twee risico’s. Het eerste risico is  dat de voorziening voor oninbare bijstandsdebiteuren verder omhoog moet worden gebracht. Bij de jaarrekening 2018 is al een aanpassing van het voorzieningspercentage doorgevoerd van 46 %  naar 54%. In 2019 gaan we het handhaving-  en met name incassobeleid evalueren. Dit heeft tot mogelijke uitkomst dat een verdere ophoging van de voorziening noodzakelijk is en/of  dat er bijstandsvorderingen moeten worden kwijtgescholden en afgeboekt. De uitkomst van deze evaluatie kan een eenmalig nadelig effect hebben op de exploitatie 2019.
Daarnaast bestaat het risico dat de opbrengsten bijstandsdebiteuren, die nu structureel € 1,9 miljoen te hoog in de begroting zijn opgenomen, realistischer dienen te worden begroot. Tot op heden hebben we dit binnen het programma kunnen oplossen. Het risico bestaat dat dit vanaf 2020 niet langer mogelijk is.

Programma Bereikbaarheid

Tekorten Naheffingsaanslagen: niet kwantificeerbaar
We kunnen de gegevens van Duitse en Poolse kentekenhouders niet meer achterhalen in verband met privacywetgeving. Als we een naheffingsaanslag willen opleggen als er niet of te weinig parkeergeld is betaald, lopen we hiermee dus inkomsten mis. Voor Nijmegen is dat jaarlijks ongeveer € 1 ton.
Omdat het nog vroeg in het jaar is, is nog niet te zeggen of we dit binnen het totaal aan parkeeropbrengsten kunnen opvangen. Voor 2019 e.v. streven we ernaar om de gederfde inkomsten op te vangen binnen de begroting. We  onderzoeken de mogelijkheid om wielklemmen in te zetten. Dit is een klantonvriendelijke maatregel; het komt wel tegemoet aan het gevoel van rechtsgelijkheid en is effectief. Maar hier staan ook kosten tegenover (inning, handhaving, etc.) Een alternatief is de mogelijkheid om via een I deal link op de bon eenvoudiger betalen te faciliteren.

Programma Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

Woonboten

We komen bij de Nota Slotwijzigingen eventueel met een claim voor de woonboten Oostkanaaldijk. Voor onvermijdbare onderzoekskosten hebben we nu alvast een claim ingediend  € 100.000.

Inkomsten bouwleges. Nadeel € pm
De gerealiseerde legesinkomsten in het eerste kwartaal 2019 plus de leges van de vergunningaanvragen in behandeling  blijven ongeveer € 1 miljoen achter op de begroting. We verwachten echter nog vergunningaanvragen van een aantal grote bouwprojecten waarvan we de bouwsom nu nog niet kunnen inschatten. Bij de slotwijzigingen hebben we meer inzicht in de legesinkomsten en in de aanvragen in behandeling en zullen dan eventueel een  melding doen.

Kosten Juridische zaken in kader omzettingsvergunningen en illegale kamerverhuur: nadeel van € 100.000
Er is extra capaciteit van de afdeling juridische zaken (JZ) nodig voor het afhandelen van bezwaren en beroepen op het besluit van een aanvraag van een omzettingsvergunning.  Verder kunnen bij het starten van een handhavingstraject door de ODRN zowel de eigenaar als bewoners bezwaar maken en zelfs beroep indienen. Deze bezwaren en beroepen moeten behandeld worden door JZ. Bij intensivering is extra capaciteit van deze afdeling nodig. We hebben deze in de claim meegenomen, maar kunnen op voorhand niet inschatten of het geclaimde bedrag afdoende is. De kosten kunnen mogelijk € 1 ton per jaar hoger uitvallen.

ga terug