Zomernota 2019

Voorstel

Voorstel

Onderwerp
Gewijzigd voorstel Zomernota 2019

Opsteller

Albert Foekens

Datum voorstel

25 juni 2019

Programma

Financien

Status

Openbaar

Portefeuillehouder

M. Esselbrugge

Dossiernummer

Samenvatting
De financiële effecten uit de meicirculaire over het gemeentefonds hebben een nadelige impact op het begrotingssaldo. We zijn op dit moment alle effecten van de circulaire nog eens kritisch tegen het licht aan het houden, maar vast staat dat deze impact dusdanig groot is dat we nu nog geen voorstel aan uw raad voorleggen om wijzigingen in beleid en financiën in de Stadsbegroting 2020-2023 door te voeren. Het eerder gedane raadsvoorstel in de zomernota 2019 hebben we daarom ingetrokken.
Wel willen we aan uw raad een aantal beslispunten voorleggen waarover nu een besluit moet worden genomen omdat anders de uitvoering in 2019 in gedrang komt, of noodzakelijk zijn voor de voorbereiding van de Stadsbegroting 2020 – 2023.
Deze voorstellen zijn hieronder opgenomen. Daarna worden de beslispunten toegelicht.

Voorstel

  1. akkoord te gaan met de voorgestelde begrotingsaanpassingen in het lopende begrotingjaar 2019 zoals hierna toegelicht. Dit zijn de eerder opgenomen regels in de zomernota 2019 in jaarschijf 2019, met uitzondering van de bijdrage voor prof. Bellefroidstraat.

Deze wijzigingen zijn opgenomen in de bijlage gewijzigd voorstel zomernota 2019 – programmameldingen.

  1. de grondslagen en uitgangspunten zoals opgenomen in het deel “Grondslagen en uitgangspunten” van de Zomernota 2019 voor de jaren 2020 -2023 vast te stellen en te verwerken in de Stadsbegroting 2020-2023;
  2.  
    1. akkoord te gaan met de budgetneutrale wijzigingen zoals toegelicht in de paragraaf Investeringen in de subparagraaf  ‘wijzigingen’ van de Zomernota 2019 en;
    2.  € 1,2 miljoen toe te voegen aan het investeringskrediet basisschool Nijmegen Noord en dit investeringskrediet nu vrij te geven.
  3. de budget neutrale technische wijzigingen in BW-01658 (zie bijlage ‘Technische begrotingswijziging’) vast te stellen.

Aanleiding
De financiële effecten uit de meicirculaire over het gemeentefonds hebben een nadelige impact op het begrotingssaldo. Het financieel beeld dat hierdoor ontstaat in de programmabegroting is dermate nadelig dat wij met uw raad maatregelen en keuzes willen heroverwegen. De exacte planning en proces van deze heroverweging wordt nog uitgewerkt. Hierbij wordt uitgegaan van een eerste debat van uw raad in september waarbij uw raad oplossingsrichtingen mee kan geven aan ons college.
Een aantal besluiten kan niet  wachten  omdat de uitvoering in 2019 in gedrang komt, of noodzakelijk is voor de voorbereiding van de Stadsbegroting 2020 – 2023.
Vandaar dat wij het oorspronkelijk raadsvoorstel Zomernota 2019 hebben ingetrokken en hiervoor dit ‘gewijzigd voorstel zomernota 2019’ aan uw raad voorleggen.

Beoogd impact
De beoogde impact van dit voorstel is tweeledig. Ten eerste stellen we voor een aantal wijzigingen in de lopende begroting 2019 door te voeren.  Ten tweede stellen we voor een aantal grondslagen en uitgangspunten vast te stellen die nodig zijn voor de begrotingsvoorbereiding 2020 – 2023.

Argumenten
Hieronder worden de beslispunten toegelicht.

Beslispunt 1
Ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel Zomernota 2019 stellen we in dit gewijzigd voorstel voor om alleen de begroting aan te passen voor het lopend begrotingsjaar 2019.
Het overgrote deel van de meldingen betreft onvermijdelijke effecten, waarbij het niet lukt om het huidige beleid uit te voeren binnen de financiële kaders. Van deze meldingen stellen we uw raad voor om de financiële effecten te verwerken in de begroting zodat de uitvoering van de lopende begroting niet in gedrang komt.
In het oorspronkelijke voorstel  werd een aantal voorstellen gedaan voor beleidswijzigingen in 2019. Het betreft een aantal bezuinigingsvoorstellen, het nadeel op de grondexploitatie prof. Bellefroidstraat, de bijdrage voor zorgwoningen in het voormalig Intersport gebouw en de subsidie voor het CITC.

Voor de bezuinigingsregels, de bijdrage  voor zorgwoningen in het voormalig Intersport gebouw en  de subsidie voor het CITC jaarschijf 2019 stellen wij uw raad voor om deze wel in de begroting te verwerken. De bezuinigingsvoorstellen dragen immers bij aan het reduceren van het tekort in 2019. Het afwachten van de heroverweging in het najaar kan er toe leiden dat er toch uitgaven worden gedaan ten laste van deze budgetten. Door deze budgetten nu af te ramen is het duidelijk dat ze niet ingezet kunnen worden.
Het voorstel voor een bijdrage voor zorgwoningen in het voormalig Intersport gebouw handhaven wij omdat wij aan de vooravond staan van de formalisering van de samenwerking, het aanbod van zorgwoningen in het stadscentrum urgent is, en er tijdig een aanvraag voor subsidie gedaan moet worden bij de provincie Gelderland.
Voor wat betreft het CITC is met partners afgesproken om na de zomer van start te gaan. Hiervoor is de subsidie van Nijmegen van € 250.000 die is opgenomen in jaarschijf 2019 nodig. In dit gewijzigde besluit wordt nog niet besloten over de bijdrage 2020-2023; dit wordt ingebracht bij de begrotingsvoorbereiding in het najaar. Overigens is er in de begroting 2019-2022 rekening gehouden met de bijdrage uit de saldireserve voor het CITC . Wij verwijzen u voor overige informatie naar de raadsbrief d.d. 4 juni 2019.

Het  voorstel, nadelig resultaat prof. Bellefroidstraat  is  niet opgenomen in dit gewijzigd besluit. Omdat we qua planvorming  en afspraken met partners voor de nieuwbouw nu in een vergevorderd stadium zijn, willen we het project in twee delen splitsen: een deel voor de nieuwbouw GGD en een deel herontwikkeling van de huidige locatie van de GGD. Het deel voor de nieuwbouw zetten wij nu door en hiervoor bieden wij op korte termijn een planexploitatie ter besluitvorming aan uw Raad aan. De besluitvorming over de herontwikkeling van de huidige locatie vindt plaats bij de heroverweging in het najaar. De tussenliggende periode gebruiken we om een nadere analyse te maken van de (on)mogelijkheden om het tekort terug te brengen.

Taakmutaties gemeentefonds
In het oorspronkelijke voorstel zomernota 2019 wordt voorgesteld  een aantal taakmutaties in de begroting te verwerken. Deze taakmutaties willen we in het najaar meenemen in de heroverwegingen.

Beslispunt 2
De grondslagen en uitgangspunten  Stadsbegroting 2020 – 2023 zijn nodig voor het doorrekenen van de begroting. Het is vooral pragmatisch om deze nu vast te stellen. Uitstel leidt tot veel extra werk in de periode na het duidingsdebat en de oplevering van de begroting.
Overigens kan eventueel terug worden gekomen op de grondslagen en uitgangspunten in het duidingsdebat dat in september wordt gevoerd. Dit zal dan in begroting 2020-2023 bijgesteld worden.

Beslispunt 3
In het oorspronkelijke voorstel van de Zomernota 2019 worden een aantal budgettair neutrale en meer technische wijzigingen voorgesteld in de paragraaf  Investeringen > Wijzigingen ( webpagina  39/ pagina 37 boekwerk Zomernota 2019).
In beslispunt 3a stellen wij uw raad voor deze wijzigingen te verwerken in de begroting.
Voor wat betreft 2 basisscholen in Nijmegen Noord is grondoverdracht en start bouw gepland voor december 2019. Om dit mogelijk te maken is er nu zekerheid nodig over het beschikbare investeringskrediet. Vandaar dat we in beslispunt 3b aan uw raad voor stellen om € 3 miljoen krediet van 2020 naar 2019 te verschuiven. Daarnaast is er € 1,2 miljoen aanvullend nodig vanwege de overspannen bouwmarkt en de steeds strengere duurzaamheidseisen.
Wanneer de scholen niet tijdig gereed zijn is tijdelijke huisvesting nodig. Dit zal extra kosten met zich meebrengen.

Beslispunt 4
In het oorspronkelijke voorstel wordt een aantal budgettair neutrale wijzigingen voorgesteld. Omdat deze voorstellen technisch van aard en budgettair neutraal zijn stellen wij uw raad voor deze wijzingen te verwerken in de begroting.
Deze wijzigingen zijn opgenomen in de bijlage ‘technische begrotingswijziging’ en te vinden in de webversie van de zomernota.

Kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen die hier nader toegelicht worden.

Financiën
De financiële impact op het saldo van de programmabegroting 2019 is € 4.297.000 nadelig. In de bijlage “gewijzigd voorstel zomernota 2019 – programmameldingen” is een overzicht per programma opgenomen.

Vervolg
Over de precieze vorm en planning van het vervolg worden nog gesprekken gevoerd door het seniorenberaad van uw raad.

Bijlagen

  • Bijlage gewijzigd voorstel zomernota 2019 – programmameldingen

Bijlage gewijzigd voorstel zomernota 2019 – programmameldingen

In onderstaande tabel zijn de meldingen 2019 opgenomen. Van deze meldingen stellen wij uw raad voor de financiële effecten te verwerken in de begroting.

bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

Bestuur en organisatie

Tekort op bijdrage fonds GGU van de VNG

-236

Personeel balie stadswinkel/steunpunt

-94

Totaal Bestuur en organisatie

-330

Economie en toerisme

Economische visie en ondernemersfonds

100

Subsidiebijdrage CITC

-250

Totaal economie en toerisme

-150

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

volumegroei jeugd 2015 - 2019

-2.300

Resultaat Wmo en Jeugd 2018

-1.700

Diverse meldingen wijkaccommodaties/panden

-274

Rijks Vaccinatie programma

-13

Zorgwoning intersport

-700

Subsidies diversiteit

10

Totaal Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

-4.977

Bereikbaarheid

besparing programma bereikbaarheid

100

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

Afboeken exploitaties verkochte panden

-66

Afstoten kiosken

-23

Hogere onderhoudskosten gemeentelijk vastgoed

-400

Gebiedsvisie Vlaams kwartier

-400

Extra opbrengst ivb afroming Waalsprong

1.800

Opsporen en aanpakken illegale kamerverhuur

-205

Vergunningsverlening omzettingsvergunningen

-213

Legesopbrengsten omzettingsvergunningen

95

Stationsomgeving Asbest

-63

Woonboten

-100

Verkoop panden

2.000

Totaal Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

2.425

Openbare ruimte

Aanbestedingsvoordeel groene energie

300

Aanbestedingsvoordeel abri's

500

Omzetten  budget speelvoorzieningen naar investeringen

225

Kapitaallasten speelvoorzieningen

-17

Rijksbelasting op verbranden restafval

-400

Verhoging kosten afvalinzameling en verwerking

- verhoging kosten kunststofsortering

-650

- verhoging kosten afvalstromen milieustraat

-250

- meerkosten nascheiding restafval

-75

- doorrekening real.ramingen

-500

Besparing taakveldmilieubeheer

100

Ingebracht tbv toename kosten afval

- verlagen serviceniveau grof vuil

250

- verlagen aantal kg milieustraat

100

- toepassenvervuiler betaalt

210

- verminderen aantal afvalbakken

150

Totaal Openbare ruimte

-57

Cultuur en erfgoed

Huuropbrengsten MOJO concerten

125

Onderzoek NGE Goffert

-25

Revitaliseren evenementenlocaties

-35

Opstellen management data evenementen

-15

Duurzame innovatie evenementen

-40

Totaal Cultuur en erfgoed

10

Sport

Diverse meldingen vanuit sportaccommodaties

-75

Financiën

Gemeentefonds

Septembercirculaire 2018

424

Aanpassing aantallen

180

Lagere accres a.g.v. lagere Rijksuitgaven  incl. bijstelling 2018

-3.500

Voorschot meicirculaire: compensatie Jeugd

4.620

Belastingen

OZB inkomsten niet-woningen

-980

Indexeringen/ loonsom ontwikkeling

Loonsom stijging 2019

-1.500

Financiering

Verschillen winstuitkering 2018 Dar en BNG

228

Financieringsvoordeel

100

Verlaging storting saldireserve a.g.v. bijstelling rekenrente

450

Diverse ontwikkelingen

Kapitaallasten

-1.319

Teruggave BTW op vervoersprestaties

95

Reserves

Opheffen reserve startersleningen

609

Onttrekking reserve onderhoud panden

400

Reservering CITC in saldireserve

250

Taakstelllingen

Bezuinigingstaakstelling organisatie 2014

-1.300

Totaal Financiën

-1.243

0

0

0

0

Totaal

-4.297

0

0

0

0