Zomernota 2019

Financieel beeld

Financieel beeld

In het financieel deel gaan we in op de financiële positie en hoe deze zich de komende jaren ontwikkelt.

In het deel financiële programmabegroting gaan we in op de programmabegroting als geheel en op de ontwikkeling van de algemene middelen in het bijzonder.

Daarna schetsen we de ontwikkeling van de saldireserve waarin we de gevolgen voor de saldireserve uit deze Zomernota hebben meegenomen.

In het deel Investeringen gaan we in op de investeringsruimte, de (nieuwe) investeringswensen en wijzigingen van lopende investeringskredieten.

Bij het onderdeel winstwaarschuwingen is een aantal ontwikkelingen opgenomen waarvan nu nog geen goede inschatting kunnen maken, maar waarvan wij wel vinden dat uw raad daar van op de hoogte moet zijn.

Onder het onderwerp gemeentefonds is in de digitale versie van de zomernota ruime gemaakt om de brief over de meicirculaire over het gemeente fonds toe te voegen. Deze brief wordt  half juni verwacht. In dit deel zijn verder voorstellen opgenomen over de taakmutaties in het gemeentefonds.

Als laatste zijn de grondslagen en uitgangspunten voor de komende Stadsbegroting opgenomen.

ga terug