Zomernota 2019

Financiële programmabegroting

Financiële programmabegroting

Ontwikkeling programmabegroting

In de tabel hieronder ziet u het financieel beeld dat ontstaat na verwerking  van deze zomernota.

bedragen * € 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

Stadsbegroting 2019 - 2022 /Beginstand Zomernota 2019

96

1.141

510

1.271

1.271

Ontwikkeling algemene middelen / taakstellingen

-1.244

3.660

825

-2.421

-1.139

Veranderingen programma's

-4.854

-4.502

-464

1.957

-16

Financieel beeld

-6.002

299

870

807

116

In de inleiding schreven we al dat we optimistisch zijn, maar dat er alle reden is om realistisch en behoedzaam te blijven. De uitkomsten van de programmabegroting onderschrijven dit.
In het lopend jaar gaan we uit van een verslechtering van het resultaat. Vooral de ontwikkeling van de algemene middelen en meer specifiek het gemeentefonds dragen daar aan bij. De nieuwe meerjarenperiode laat in deze zomernota in alle jaren een klein plusje zien, maar zoals al eerder aangegeven zijn er nog grote onzekerheden waardoor behoedzaamheid blijft geboden.

ga terug