Zomernota 2019

Totaaloverzicht programmameldingen

Totaaloverzicht programmameldingen

bedragen * € 1.000

 2019

 2020

 2021

 2022

 2023

Bestuur en organisatie

Tekort op bijdrage fonds GGU van de VNG

-236

Hogere kosten verkiezingen (incl verschuiving)

-100

-60

-60

-20

Personeel balie stadswinkel/steunpunt

-94

-94

-94

-94

-94

IRVN

130

260

390

Beperken openingstijden steunpunt

37

37

37

37

Beperking openingstijden KCC (dagelijks 0,5 uur later open)

18

18

18

18

Totaal Bestuur en organisatie

-330

-139

31

161

331

Veiligheid

Verhoging leges vergunningverlening

61

61

61

61

Bijdrage veiligheidsregio

-436

-436

-436

-436

Veiligheidsregio

130

260

390

Totaal Veiligheid

-375

-245

-115

15

Economie en toerisme

Subsidiebijdrage CITC

-250

-500

-500

-500

-250

Economische visie en ondernemersfonds

100

100

100

100

100

Verhogen opbrengst toeristenbelasting

150

150

150

Totaal Economie en toerisme

-150

-400

-250

-250

0

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

volumegroei jeugd 2015 - 2019

-2.300

-2.300

-2.300

pm

pm

Reservering volume groei ten gunste van zorg en welzijn

-2.000

-1.500

-1.500

-1.500

Resultaat Wmo en Jeugd 2018

-1.700

Diverse meldingen wijkaccommodaties/panden

-274

-220

-220

-220

-220

Meerkosten huisvesting/ nieuwbouw GGD

-27

-54

-74

-74

Rijks Vaccinatie programma

-13

-17

-17

-17

-17

Veilig thuis

-460

-460

-460

-460

Zorgwoning intersport

-700

Groen Gezond en In Beweging

-64

-64

-64

-64

Zoektocht bezuiniging GGD

121

243

364

Subsidies diversiteit

10

40

40

40

40

Wijkbudgetten

50

50

100

150

Totaal Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

-4.977

-4.998

-4.404

-1.952

-1.781

Werk en Inkomen

Taakstelling uitvoering meedoenregeling

150

150

150

150

Buig

pm

Totaal Werk en Inkomen

0

150

150

150

150

Bereikbaarheid

besparing programma bereikbaarheid

100

slimmer organiseren nachtvervoer vierdaagse

50

50

50

50

Verhoging opbrengst parkeren

150

150

150

150

Totaal Bereikbaarheid

100

200

200

200

200

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

Afboeken exploitaties verkochte panden

-66

-66

-66

-66

-66

Afstoten kiosken

-23

-23

-23

-23

-23

Hogere onderhoudskosten gemeentelijk vastgoed

-400

-1.900

Ontwikkeling prof. Bellefroidstraat

-1.800

Gebiedsvisie Vlaams kwartier

-400

-200

-200

-200

Extra opbrengst ivb afroming Waalsprong

1.800

Opsporen en aanpakken illegale kamerverhuur

-205

-250

Opbrengsten bestuurlijk boetes kamerverhuur

Vergunningsverlening omzettingsvergunningen

-213

-178

-45

-22

0

Legesopbrengsten omzettingsvergunningen

95

91

63

40

18

Stationsomgeving Asbest

-63

Woonboten

-100

Analyse/onderzoek vastgoedportefeuille

150

150

150

150

Verkoop panden

2.000

2.000

2.000

2.000

Bezuinigen op werkplan ODRN

27

54

80

Totaal Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

624

-377

1.905

1.932

158

Openbare ruimte

Milieuzone per 1 januari 2021

100

Aanbestedingsvoordeel groene energie

300

300

300

300

300

Aanbestedingsvoordeel abri's

500

500

500

500

200

Omzetten  budget speelvoorzieningen naar investeringen

225

225

225

225

225

Kapitaallasten speelvoorzieningen

-17

-35

-52

-70

-87

Rijksbelasting op verbranden restafval

-400

-400

-400

-400

-400

Verhogen OZB vanwege hogere rijksbelasting afvalverbranding

400

400

400

400

Verhoging kosten afvalinzameling en verwerking

- verhoging kosten kunststofsortering

-650

-650

-650

-650

-650

- verhoging kosten afvalstromen milieustraat

-250

-250

-250

-250

-250

- meerkosten nascheiding restafval

-75

-75

-75

-75

-75

- doorrekening real.ramingen

-500

-500

-500

-500

-500

Besparing taakveldmilieubeheer

100

Ingebracht tbv toename kosten afval

- bijstellen beeldkwaliteit centrum

130

130

130

130

- verlagen serviceniveau grof vuil

250

250

250

250

250

- verlagen aantal kg milieustraat

100

100

100

100

100

- verstrekken plastic+ zakken tegen vergoeding

260

260

260

260

- herziening verdeling milieustraat Wijchen

100

100

100

100

- toepassenvervuiler betaalt

210

210

210

210

210

- verminderen aantal afvalbakken

150

150

150

150

150

- afvalinzameling scholenproject

54

54

54

54

- afvalinzameling onzelfst.studenteneenheden

90

90

90

90

Toevoeging areaalontwikkeling Openbare ruimte

-40

54

-40

-530

Afbouwen subsidies milieu en cultuureducatie

50

75

100

Totaal Openbare ruimte

-57

919

946

859

77

Cultuur en erfgoed

Huuropbrengsten MOJO concerten

125

Onderzoek NGE Goffert

-25

Revitaliseren evenementenlocaties

-35

Opstellen management data evenementen

-15

Duurzame innovatie evenementen

-40

Besparing middelen cultuur

352

354

132

Stoppen uitvoering motie Hillen

50

50

50

Stoppen regio archeologie

50

50

50

Totaal Cultuur en erfgoed

10

352

454

232

100

Sport

Diverse meldingen vanuit sportaccommodaties

-75

-94

-102

-110

-116

Sloop clubhuis Rugby en renovatie kleedkamers

-90

Tariefsverhoging Triavium

150

150

150

150

Binnensport hogere baten

50

50

50

50

Buitensport hogere baten

25

25

25

25

Onderzoek naar subsidies Sportfondsenbaden (zwemmen)

500

500

500

Subsidies Sport

50

50

50

50

Effect afschaffen BTW-afdracht op opbrengsten

75

75

75

75

Totaal Sport

-75

166

748

740

734

Financiën

Gemeentefonds

Septembercirculaire 2018

424

787

90

404

Aanpassing aantallen

180

200

226

340

530

Lagere accres a.g.v. lagere Rijksuitgaven  incl. bijstelling 2018

-3.500

-1.000

Bijstelling onderuitputting BCF-fonds

pm

Voorschot meicirculaire: compensatie Jeugd

4.620

3.300

3.300

pm

pm

Belastingen

OZB inkomsten a.g.v. woningbouw

8

-90

60

470

OZB inkomsten a.g.v. niet-woningen

916

OZB inkomsten niet-woningen

-980

-365

-365

-365

-365

Areaal ontwikkeling niet-woningen verlagen met 20 miljoen

-183

-366

-550

-733

Indexeringen/ loonsom ontwikkeling

Loonsom stijging 2019

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

-1.500

Tekort indexering 2020

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

Financiering

Verschillen winstuitkering 2018 Dar en BNG

228

Financieringsvoordeel

100

600

Verlaging storting saldireserve a.g.v. bijstelling rekenrente

450

450

450

450

450

Diverse ontwikkelingen

Begrotingseffect toevoeging kapitaallasten Woningen

-10

14

-10

-133

Begrotingseffect toevoeging kapitaallasten Niet-Woningen

-458

Verlagen toevoeging kap.lasten NWON met 20miljoen

183

366

550

733

Kapitaallasten

-1.319

Teruggave BTW op vervoersprestaties

95

Vrijval reservering in gemeentefonds volumegroei zorg en welzijn

2.000

2.000

2.000

2.000

Reserves

Opheffen reserve startersleningen

609

Onttrekking reserve onderhoud panden

400

1.900

Sloop clubhuis en renovatie uit onderhoudsreserve

90

Reservering CITC in saldireserve

250

500

500

500

250

Onderzoeksopdrachten

1.000

Taakstelllingen

Taakstelling Zorg en Welzijn

-1.000

-1.500

-2.000

-2.000

Bezuinigingstaakstelling organisatie 2014

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

-1.300

Totaal Financiën

-1.244

3.660

825

-2.421

-1.139

Totaal

-6.098

-842

360

-464

-1.155

ga terug