Zomernota 2019

Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie

Ambitie

Wij gaan voor een kwalitatief goede wijze van besturen van de gemeente Nijmegen. We nemen integrale en weloverwogen besluiten over de ontwikkeling van onze stad. We streven daarbij naar een zo maximaal mogelijke openheid, transparantie en betrokkenheid. We zorgen voor objectieve, betrouwbare en bruikbare maatschappelijke informatie en kennis over stad, wijken en effecten van beleid. Waar nodig werken samen met gemeenten in de regio. Dit alles met als algemeen doel een betere gemeentelijke dienstverlening, beleidsprogrammering en beleidsuitvoering.

Openheid en transparantie vragen om een heldere communicatie. De manier waarop we met bedrijven en  inwoners communiceren is immers ons visitekaartje. Tijdigheid staat hoog in het vaandel. We kiezen daarbij bewust onze communicatiekanalen. In een stad waarin meer dan 90% van de inwoners digitaal vaardig is en 24/7 online is, kan veel digitaal, via nieuwsbrieven en social media. Maar niet alles. We blijven alert op vernieuwingen en wijzigingen in vormen van communicatie. Openheid en transparantie geven we ook vorm door nog meer datasets toe aan het Open data portaal dat in 2019 gelanceerd is.

Informeren is slechts één vorm van betrekken van inwoners, bedrijven en instellingen. We willen als gemeente de belevingswereld van de inwoners centraal zetten. Dit vraagt om hen ook te betrekken bij het maken van beleid, het uitvoeren van projecten in de stad en het vormgeven van onze dienstverleningsprocessen. En om open te staan voor inwoners met initiatieven om de stad of hun directe leefomgeving mooier te maken. We geven invulling aan het initiatiefvoorstel van de gemeenteraad over participatie en actief burgerschap. Dit doen we in samenspraak tussen gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie.

We werken als gemeente aan een aantal grote inhoudelijke opgaven in de stad. Dit zijn opgaven die een directe relatie hebben met ontwikkelingen in de maatschappij en wat wij daarin – samen met de stad – te doen hebben. Die uitdagingen zijn inhoudelijk van aard, maar vragen ook om een bepaalde aanpak van de gemeentelijke organisatie. Een aanpak die soms afwijkt van de gebaande paden. Een aanpak die vraagt om samenwerking met de stad. Een aanpak waarin de mens centraal staat. Een moderne overheid dus. We ontwikkelen onze organisatie door richting een wendbare netwerkorganisatie die mee kan bewegen met de ontwikkelingen waar we als overheid op in willen en moeten spelen. Een organisatie die voor en met de stad werkt op een effectieve manier.
Via het vergroten van de inzet op datasturing ondersteunen we de organisatie in haar doorontwikkeling. Door verregaande digitalisering beschikken we over steeds meer data die we effectief willen benutten. Dat doen we op een veilige en verantwoorde manier en willen daar zelf ook het goede voorbeeld in geven. Dat heeft bijvoorbeeld geleid tot onze keuze voor telsensoren in de binnenstad.

Voor ontwikkelingen op het gebied van IT en datasturing werken we samen met regionale partners en kennisinstellingen. Wij ondersteunen de Radboud Universiteit bij het ontwikkelen van de voorziening voor een digitale identiteit waaronder IRMA. Onze ervaringen delen we weer met de partners in de stad. Landelijk participeren we in vernieuwingsprogramma’s als “Samen Organiseren”.

Ook voor veel andere beleidsterreinen hebben we samenwerking met gemeenten in de regio nodig. In 2019 hebben de 18 gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen gezamenlijk geconstateerd dat de huidige lichte samenwerkingsvorm in het Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen niet meer voldoet. In 2020 gaan we verder onderzoeken hoe we de samenwerking in de regio kunnen versterken. Tevens is een proces gaande om de Investeringsagenda van de gemeente Arnhem en Nijmegen, de provincie en The Economic Board te integreren.

ga terug