Zomernota 2019

Veiligheid

Veiligheid

Ambitie

De veiligheid van de inwoners raakt aan de kernwaarden van onze rechtsstaat. Zonder veiligheid is er immers geen plaats voor vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. De zorg voor lokale veiligheid rust op drie pijlers. De eerste: een actieve inwoners die verantwoordelijkheid wil nemen voor zijn eigen veiligheid en die van zijn omgeving. De tweede: een lokaal bestuur dat regie neemt, kaders stelt en partijen bij elkaar brengt. De derde: de juiste sturing om preventief en effectief optreden mogelijk te maken. Dat draagt bij aan een stad waarin inwoners zich in hun woon- en werkomgeving en op straat veilig voelen. Hiermee realiseren we een 'inclusief' concept voor veiligheidsbeleid, waarbij het in de kern draait om het organiseren van vertrouwen als belangrijke steunpilaar onder de maatschappelijke samenhang en cohesie in onze stad. Aldus sluiten we aan op de ambities in ons coalitieakkoord voor onze opgaven: ‘een sociale stad blijven’, ‘bouwen aan een aantrekkelijke stad’ en ‘moderne overheid’.

Speerpunten hierbij zijn: Ondermijningscriminaliteit, sociale en fysieke veiligheid. Veel vormen van criminaliteit worden steeds complexer en hardnekkiger van aard, vaak met ingewikkelde financiële constructies en verwevenheid met legale structuren. Ook de integriteit van het openbaar bestuur is hier kwetsbaar. We willen waakzaam zijn tegen misbruik van onze gemeentelijke producten en diensten. Dit  om te voorkomen dat georganiseerde misdaad de bovenwereld weet te vinden en dat we via inschrijvingen, vergunningen, contracten en grond- en vastgoedtransacties de ondermijnende misdaad onbedoeld faciliteren. Op het vlak van sociale veiligheid willen we aandacht geven aan de benadering van mensen met een psychische kwetsbaarheid die ernstige overlast veroorzaken en aan de systeemgerichte en multidisciplinaire aanpak van structurele (on)veiligheid als gevolg van huiselijk geweld. Dit doen we niet alleen vanwege een hoog maatschappelijk afbreukrisico, maar ook omdat we tot op heden in de netwerksamenwerking nog niet echt het gewenste resultaat bereiken. Ten aanzien van fysieke veiligheid zetten we de risicogestuurde benadering voort. In de loop van dit jaar komen we met een update van het Plan van Aanpak Fysieke Veiligheid.

ga terug