Zomernota 2019

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Ambitie

De ambities 2020 liggen in de lijn van het door de Raad vastgestelde interventieplan Fase 4, samengevat onder de noemer 'de opgave Sociale Stad'. Voor de uitgebreide inhoud verwijzen wij dan ook naar dit plan.

We hebben hierin een drietal hoofddoelen geformuleerd :
a.  Inclusieve en veerkrachtige stad met een sterke sociale basis;
b. passende hulp is zo dichtbij mogelijk beschikbaar zoals thuis en in de wijk maar stedelijk
en regionaal waar nodig;
c. bij complexe situaties is goede specialistische zorg snel beschikbaar.
Bij het toewerken naar deze doelen blijven we als sturingsprincipes hanteren: kwaliteit, toegankelijkheid
en betaalbaarheid. We voegen daar “lerend stelsel” aan toe.

Deze hoofddoelen vertalen wij in de begroting en binnen onze interventies naar subdoelen en te behalen resultaten. Kern blijft dat we voor ouderen, volwassenen met een beperking en voor de jeugdhulp de zorg verder gaan omvormen naar lichtere, kortdurende en goedkopere ondersteuning en zoveel mogelijk in de thuissituatie. We werken toe naar een omslag in het stelsel van het sociaal domein per 2021, waarbij we een deel van het stedelijk beleid en sturing willen verleggen naar stadsdelen, wijken en buurten.

 
We willen gezondheidsverschillen tussen burgers verminderen en werken met onze partners gericht aan Nijmegen: Groen Gezond en in Beweging. Wij sluiten aan op de kracht en het talent van mensen, we sturen op een ongedeelde stad en zorgen ervoor dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen. Dit doen we bijvoorbeeld door lhbti-initiatieven zoals de Eurogames, de agenda rondom het VN-Verdrag voor personen met een beperking en we pakken extra de regie bij de inburgering van nieuwkomers.

We geven richting aan een positieve ontwikkeling van het leefklimaat in wijken en stadsdelen. Het gaat om het op peil houden van wat goed gaat in de wijken, het aanpakken van achterstanden in deelgebieden die achterblijven en het stimuleren van participatie en samenwerking met wijknetwerken. Brede wijkontwikkeling legt de basis voor samenwerking aan een vitale en veerkrachtige wijk en stad. De transities op het gebied van onder andere zorg en welzijn, energie en de omgevingswet hebben die basis nodig.  

We willen maximaal ruimte geven aan ontmoeting:  door het stimuleren van (bewoners)activiteiten, op preventie gerichte samenwerking en het creëren van ontmoetingsplekken in de wijken. Ons nieuwe beleidskader ‘Ruimte voor Ontmoeting’ moet hieraan richting gaan geven. Ten aanzien van onze eigen wijkaccommodaties streven we  daarbij naar een zo efficiënt mogelijke benutting, instandhouding en spreiding maximaal afgestemd op de behoefte van de bewoners en de wijk, en onze hoofddoelen in het sociale domein.  

ga terug