Zomernota 2019

Werk en Inkomen

Werk en Inkomen

Ambitie

We leveren een bijdrage aan de maatschappelijke participatie van onze inwoners, zodat zo veel mogelijk mensen volwaardig meedoen in de Nijmeegse samenleving. Of ze wel of geen baan hebben, of ze te maken hebben met schulden of dat ze leven in armoede: iedereen moet kunnen meedoen.

Werken en naar school gaan zijn de belangrijkste manieren om maatschappelijk te participeren en om uit de armoede te komen of te blijven. Ook in 2020 doen we er alles aan om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Wanneer er toch sprake is van werkloosheid bieden we vanuit WerkBedrijf intensieve begeleiding en zetten we instrumenten in, zoals loonkostensubsidies, jobcoaching, proefplaatsingen of (om)scholingen. Vanuit onze gemeentelijke afdeling Zorg & Inkomen worden uitkeringen betaald en wordt gehandhaafd op rechtmatige besteding van bijstandsgelden.

Armoede- en schuldensituaties voorkomen we zo veel mogelijk, bijvoorbeeld door informatie en advies te verstrekken en beginnende problematiek zo vroeg mogelijk te signaleren en op te pakken. Ontstaat er toch een schuld, dan zorgen we dat onze dienstverlening toegankelijk is in de wijk en effectief is. In elke wijk is een financieel expert, we dringen de bewindvoeringskosten terug, we voeren het project vroegsignalering en de wanbetalersregeling uit en we dragen bij aan de doorbraakaanpak. Daarnaast verstrekken wij, samen met onder andere Stichting Leergeld, de Voedselbank, de Kledingbank en de Vincentius-vereniging, voorzieningen om armoede te verzachten en participatie te bevorderen. Voorbeelden zijn de bijzondere bijstand, de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering, de individuele inkomenstoeslag, de Meedoenregeling en de kindregelingen.

Door de inzet van voorzieningen, regelingen en instrumenten, en zeker ook door een zorgvuldige en laagdrempelige dienstverlening dragen we in 2020 bij aan meedoen, meedoen en meedoen.

ga terug