Zomernota 2019

Onderwijs

Onderwijs

Ambitie

Alle kinderen en jongeren verdienen het om op te groeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goede kinderopvang en onderwijs en met een aanbod dat bij hen past. Samen met het hele onderwijsveld voelen we ons verantwoordelijk om mensen optimale ontwikkelingskansen te bieden, zodat ze goed voorbereid op het leven het onderwijs verlaten.

In 2020 staan we voor een aantal uitdagingen die voortkomen uit nieuwe wettelijke taken vanuit de Rijksoverheid, voortzetting van reeds ingezette ontwikkelingen én ontwikkelingen die voortkomen uit het coalitieakkoord.

Het is een wettelijke taak om in 2020 het aanbod voor- en vroegschoolse educatie voor peuters met een (vermoeden van) taal- of ontwikkelingsachterstand uit te breiden van 12 naar 16 uur per week. Hiervoor worden we maar beperkt financieel gecompenseerd. We maken daarom keuzes binnen het bestaande budget. Ook de implementatie van het leerlingenvervoer in AVAN-doelgroepenvervoer en de besluitvorming over de te verwachten uitzetting van de kosten voor leerlingenvervoer spelen in 2020.

Om kinderen en hun ouders vroegtijdig te kunnen bereiken en daardoor zwaardere problemen te voorkomen is een andere manier van sturing, bekostiging en werken nodig. We werken aan een goede zorgstructuur op en rondom de kinderopvang en scholen en we werken aan doorgaande ontwikkel- en zorglijnen met soepele overdrachten en overgangen. We geven verder vorm aan de samenwerking rondom Passend Onderwijs en Jeugdhulp en de convenanten ‘Samen voor het kind’ en ‘Samen voor de jongere’. Verder investeren wij in de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en sturen we op daling van het aantal voortijdig schoolverlaters.

Ten aanzien van onderwijshuisvesting geldt dat er nieuwbouw voortgezet speciaal onderwijs Kristallis komt met aandacht voor jeugdzorg en arbeidsmarkt en er komen nieuwe basisscholen in De Stelt en Woenderskamp, waarbij we streven naar doordecentralisatie van deze locaties. Daarnaast worden besluiten genomen over huisvestingsaanvragen van twee niet door gedecentraliseerde scholen.

Op dit moment verwachten we geen extra middelen nodig te hebben voor de realisatie van bovenstaande ambities, met uitzondering van de ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting.

ga terug