Zomernota 2019

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

Ambitie

Voor het goed functioneren van de stad moeten mensen (en goederen) zich kunnen verplaatsen. Daarom moet Nijmegen goed en betrouwbaar bereikbaar zijn en blijven. Dat draagt bij aan een aantrekkelijke stad en aan de economische veerkracht en vitaliteit van Nijmegen. Daarnaast spelen leefbaarheid en gezondheid een steeds grotere rol. Voor de langere termijn verwachten we dat de mobiliteit door de economische en ruimtelijke ontwikkelingen verder groeit. Wij streven er naar daarbij de bereikbaarheid van de stad en de regio op peil blijft.

De stad moet ook duurzamer worden. We  streven naar schoner en duurzamer vervoer en stimuleren duurzaam gedrag. Daarom willen we het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer bevorderen en schonere vervoerswijzen faciliteren. We streven naar een groei van het fietsgebruik voor verplaatsingen binnen de stad en naar een absolute groei van het openbaar vervoergebruik in de regio.

Er is de laatste tijd sprake van een stagnatie van het aantal ernstige letselongevallen; we blijven streven naar een afname van deze ongevallen in de stad.

Wij gaan ons mobiliteits- en parkeerbeleid actualiseren en onze doelstellingen omzetten in concrete projecten, zoals het weren van de bussen uit de Burchtstraat, de regionale aanpak in Slim en Schoon op weg en spitsmijden. Verder gaan we door met het fietspadenprogramma, de  optimalisatie van het openbaarvervoernetwerk in de regio en de aanpak van en rond de stations Nijmegen Centraal en Heijendaal.

We ronden de infrastructuur in Nijmegen Noord af. Verduurzaming zal verder vorm krijgen door het instellen van een milieuzone, het stimuleren van deelmobiliteit, het beperken van fossiele brandstoffen in het verkeer en waar mogelijk lagere parkeernormen. Tenslotte willen we meer aandacht geven aan de voetganger en de  (belangrijke) looproutes.

ga terug