Zomernota 2019

Openbare ruimte

Openbare ruimte

Ambitie

We werken aan een aantrekkelijke openbare ruimte voor iedereen. Een leefomgeving waar mensen elkaar ontmoeten, zich thuis voelen en met plezier gebruik van maken. We geven voorrang aan toegankelijkheid van looproutes en dragen zo bij aan een openbare ruimte voor iedereen. Hierdoor vergroten we de zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving.

Het huishoudelijk afval dat we inzamelen, proberen we optimaal te scheiden en zoveel mogelijk te hergebruiken. De Rijksdoelstelling voor afvalscheiding is om het hergebruik van huishoudelijk afval te vergroten van 75% in 2020 tot 90% in 2025. Dit laatste is een serieuze uitdaging en vraagt van onze inwoners een grotere betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij het beter scheiden van afval. We komen met maatregelen om de kwaliteit en bruikbaarheid van GFT en plastic te verhogen. We zijn van plan om in 2020 te starten met het gescheiden inzamelen en recyclen van luiers en incontinentiemateriaal. We streven samen met de organisatoren van grote  evenementen naar minder afval en een betere verwerking ervan. We  werken met verschillende partijen samen om zwerfafval zo veel mogelijk te voorkomen.

We ontwikkelen een nieuw groenbeleid voor de stad. Hierin geven we invulling aan de uitdagingen van vandaag en morgen. We willen een stevige groenstructuur neerleggen voor de stad en voor het verbeteren van onze parken, bomen en plantsoenen. De krachten van ons groen kunnen we zo inzetten voor de aanpak van klimaatadaptatie, voor moestuinen en voedselbossen, voor buiten spelen en sporten en sociale interactie. We zoeken daarvoor samenwerking met diverse kennis- en educatieve organisaties in de stad.

Klimaatveranderingen hebben een steeds grotere invloed. We hebben een regionale strategie voor klimaat adaptatie vastgesteld en gaan deze nu vertalen naar maatregelen voor onze stad. Door overtollige verharding in de stad te verwijderen (operatie Steenbreek) zorgen we voor een betere opname van regenwater in de bodem en meer ruimte om de stad te vergroenen. Met de roetreductienorm wil de gemeente de luchtkwaliteit verbeteren en daarmee de gezondheid van bewoners beschermen. In 2022 moet de lucht in Nijmegen 40 procent minder roet bevatten dan in 2014.

We betrekken inwonersintensieven bij het vormgeven en onderhouden van hun eigen omgeving. Via mijnwijkplan.nl en de meld-en-herstelapp kunnen inwoners met ideeën komen, stemmen op andere initiatieven of verbeterpunten melden. Ook bij inrichtingsprojecten betrekken we de inwoners van onze stad.

ga terug