Zomernota 2019

Cultuur en Cultureel Erfgoed

Cultuur en Cultureel Erfgoed

Ambitie

Cultuur en cultureel erfgoed leveren een belangrijke bijdrage aan de opgave ‘Aantrekkelijke stad’ en aan het behouden en versterken van de eigenheid en identiteit van Nijmegen. Voor 2020 hebben we een aantal ambities.

We maken een start met de implementatie van  de nieuwe cultuurvisie. Het jaar 2020 zal een overgangsjaar zijn, waarin  we de ambities en keuzes  uit de cultuurvisie  concreet vertalen naar het culturele veld. Het gaat daarbij om het vergroten van de aantrekkingskracht van Nijmegen door middel van cultuur, het zorgdragen voor kunst en cultuur voor en door iedereen en het creëren van ruimte voor innovatie.

Samen met Arnhem gaan we verder met de ontwikkeling van de stedelijk culturele regio 025 Arnhem Nijmegen en werken vanuit de regionale context  mee aan een sterk en duurzaam landelijk cultuurbeleid op weg naar de nieuwe OCW cultuurbeleidsperiode 2021-2024.  Tevens voeren we vanuit 025 de 3 geselecteerde proeftuinen (duurzame mode, productienetwerk  jeugddanstheater en  publiek) uit.

Met de provincie Gelderland gaan we aan de slag met de uitvoering van het masterplan van Museum  Het Valkhof en het gezamenlijk archeologisch depot. Op beide locaties wordt het archeologische verhaal van Gelderland en Nijmegen opgeslagen, bestudeerd en gepresenteerd. Hiermee  leveren we een bijdrage  aan de ontwikkeling van het Valkhofkwartier tot cultuur-  en cultuurhistorische hotspot en dragen we bij aan de verbetering van de  archeologische keten van opgraving tot presentatie.

In 2019/2020 lag vanuit Verleden Verbeeld de focus op 75 jaar vrijheid : in 2019 tijdens de 75-jarige herdenking van het bombardement  en van Operatie Market Garden , in 2020 besteden we –vooral gericht op jongeren- aandacht aan de waarde van vrijheid  (Rijnlandoffensief  8 februari 2020).   In 2020 zetten we verder  in op het binnenhalen van de Unesco nominatie voor het neder-Germaanse deel van de Limes in2021 en maken we een start met het beleefbaar maken van en het betrekken van het publiek bij de Limes.

Ons erfgoed passen we duurzaam in in de ontwikkeling van onze stad. We implementeren onze Erfgoedkoers voor Waalsprong en -front en nemen erfgoed mee in de Omgevingsvisie.

ga terug