Zomernota 2019

Voortgang huidige investeringen

Voortgang huidige investeringen

De door uw raad beschikbaar gestelde investeringskredieten voor lopende investeringen en investeringen die nog ten uitvoer moeten worden gebracht, tellen op tot een bedrag van € 193 miljoen. Bij wijze van samenvatting geven we hier een voortgangsmelding voor zover dit afwijkt van wat in de Stadsrekening 2018 is gemeld.

Investeringsbedragen per programma ( * € 1.000)

Totaal krediet

Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

 Budget 2019-2023

Bestuur en organisatie

3.075

0

171

2.904

Economie en toerisme

2.000

219

0

1.781

Welzijn, wijkontwikkeling en zorg

2.723

934

32

1.757

Onderwijs

21.962

2.878

16

19.068

Bereikbaarheid

57.565

18.547

1.613

37.405

Wonen en stedelijke ontwikkeling

37.535

3.574

227

33.734

Openbare ruimte

20.489

737

388

19.364

Cultuur en cultureel erfgoed

11.935

6.644

798

4.493

Sport

34.100

6.658

80

27.362

Financiën

1.500

0

0

1.500

Totaal

               192.884 

                40.191 

                3.325 

          149.368 

 Krediet , bedragen * € 1.000

L/B

 Totaal krediet

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

 Budget 2019-2023

2. Bulk

Bedrijfsinvesteringen

L

3.075

0

171

2.904

Totaal Bestuur en Organisatie

3.075

171

2.904

1. Specifiek

Upgrading Villa Novastraat 2-6

L

1.200

138

0

1.062

Voorziening Evenementen

L

800

81

0

719

Totaal Economie en Toerisme

2.000

219

0

1.781

1. Specifiek

Skaeve Huse

L

950

174

0

776

NUNN Renovatie

L

100

0

0

100

Jongerencentrum Nijm.Noord

L

623

403

0

220

Wijkcentrum de Schalmei

L

290

234

32

24

Toegankelijkheid Wijkaccommodaties

L

760

123

0

637

Totaal Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

2.723

934

32

1.757

1. Specifiek

Primair Onderwijs Groot Oosterhout

L

3.473

2.878

16

579

Bewegingsonderwijs Kristallis

L

1.150

0

0

1.150

Overige Onderwijshuisvesting

L

3.500

0

0

3.500

Basisscholen Nijmegen-Noord

L

5.996

0

0

5.996

DDC Citadel

L

343

0

0

343

Kwaliteitsimpuls VSO

L

7.500

0

0

7.500

Totaal Onderwijs

21.962

2.878

16

19.068

1. Specifiek

Fietstunnels Waalsprong

L

17.240

14.100

0

3.140

Fietstunnels Waalsprong

B

-8.997

-8.997

0

0

Aanleg Dorpensingel

L

6.450

305

2

6.143

Aanleg Dorpensingel

B

-50

-50

0

0

Parkeren Hezelpoort

L

4.495

4.455

0

40

Parkeren Hezelpoort

B

-1.898

-1.898

0

0

Stationsplein

L

3.087

913

0

2.174

Stationsplein

B

-87

-87

0

0

Waalbrug fiets- en busbaan

L

7.435

5.715

27

1.693

Waalbrug fiets- en busbaan

B

-2.115

-1.758

0

-357

Fietsvriendelijke maatregelen

L

9.606

6.387

218

3.001

Fietsvriendelijke maatregelen

B

-4.604

-3.485

0

-1.119

Park & Ride

L

1.200

874

0

326

Bereikbaarheid Campus

L

2.000

101

0

1.899

Station Heijendaal

L

2.000

0

0

2.000

Malderburchtstraat

L

400

82

1

317

Griftdijk Verkeersmaatregelen

L

722

677

10

35

Griftdijk Verkeersmaatregelen

B

-150

-150

0

0

Binnenstad Bereikbaar

L

1.650

1.033

126

491

Binnenstad Bereikbaar

B

-1.000

-817

0

-183

Weurtseweg 2

L

1.900

0

0

1.900

Onderhoud Woonstraten

L

8.881

119

833

7.929

Onderhoud Woonstraten

B

-50

-50

0

0

Abri's

L

1.500

1.078

229

193

Reconstructie Graafseweg

L

1.500

0

0

1.500

Fietsnetwerk

L

500

0

0

500

Fietsenstalling Kelfkensbos

L

600

0

0

600

Bushaltes Traianusplein en singels

L

350

0

0

350

2. Bulk

Investeringen in de O.R.

L

5.000

0

167

4.833

Investeringen in de O.R.

B

0

0

0

0

Totaal Bereikbaarheid

57.565

18.547

1.613

37.405

1. Specifiek

De Bastei

L

5.268

4.508

0

760

De Bastei

B

-1.800

-1.800

0

0

Openbare Ruimte NYMA

L

2.700

0

0

2.700

Tunnel Westzijde Spoorzone

L

5.500

0

0

5.500

Aanpak Waalkade

L

3.820

0

0

3.820

Aanpak Waalkade

B

-1.200

0

0

-1.200

Watersport Spiegelwaal

L

500

0

0

500

Bastion

L

2.300

0

0

2.300

Valkhofkwartier

L

2.500

0

0

2.500

Aansluiting Burchtstraat - Valkhof

L

150

0

0

150

Spoorzone Oost

L

10.500

0

0

10.500

1. Specifiek verdeeld in jaarschijven

Asbest invent. & sanering

L

2.072

866

5

1.201

2. Bulk

Gemeentelijke accommodaties

L

1.000

0

17

983

3. Eigen dekking

Vastgoed Rendabel

L

1.100

0

0

1.100

Duurzaamheid

L

3.125

0

205

2.920

Totaal Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

37.535

3.574

227

33.734

1. Specifiek

Valkhofpark/Hunnerpark

L

1.725

0

0

1.725

Valkhofpark/Hunnerpark

B

0

0

0

0

Ondergrondse Containers

L

768

768

57

-57

Nijmegen-West Groene Buffer

L

1.000

118

18

864

Milieuzones

L

500

0

0

500

Vergroening Stedelijk Gebied

L

2.298

1.882

71

345

Vergroening Stedelijk Gebied

B

-2.298

-2.298

0

0

2. Bulk

Woonomgevingsverbeteringen

L

375

0

15

360

Woonomgevingsverbeteringen

B

0

0

0

0

3. Eigen dekking

Vervanging Speelvoorzieningen

L

995

267

0

728

Groot- en vervangingsonderhoud

L

9.272

0

227

9.045

Rioolinvestering Waalsprong

L

5.854

0

0

5.854

Totaal Openbare Ruimte

20.489

737

388

19.364

1. Specifiek

Budget Oude Stad

L

435

105

0

330

Archeologisch depot

L

1.300

0

0

1.300

Cultuurhistorie

L

1.000

750

0

250

Keizer Karel Podia

L

13.829

9.839

791

3.199

Keizer Karel Podia

B

-6.429

-4.862

0

-1.567

1. Specifiek verdeeld in jaarschijven

Cultuurhistorische Panden

L

1.840

852

7

981

Cultuurhistorische Panden

B

-40

-40

0

0

Totaal Cultuur en cultureel erfgoed

11.935

6.644

798

4.493

1. Specifiek

Vlak Elastische Vloer

L

194

0

0

194

Broodkorf/Koudenhoek MF sportveld

L

2.000

0

0

2.000

1. Specifiek verdeeld in jaarschijven

Meerjarige Renovatie Zwembaden

L

2.900

855

0

2.045

Kunstgras Hockeyvelden

L

2.278

1.163

0

1.115

Bestaande Sportaccommodaties

L

5.200

2.437

14

2.749

Gymzaal de Grote Boel

L

1.020

0

66

954

Gymzaal De Stelt

L

1.872

0

0

1.872

Gymzaal Woenderskamp

L

2.092

0

0

2.092

Upgrade Gymzaal Woenderskamp

L

9.875

0

0

9.875

2. Bulk

Kunstgrasvelden

L

6.669

2.203

0

4.466

Totaal Sport

34.100

6.658

80

27.362

1. Specifiek

Nijmegen Noord

L

500

0

0

500

Installaties dienstgebouwen

L

1.000

0

0

1.000

Totaal Financiën

1.500

1.500

Totaal

192.884

40.191

3.325

149.368

Voortgang investeringskredieten

We melden per programma de belangrijkste ontwikkelingen ten opzichte van de Stadsrekening 2018.

Economie en toerisme
Voor  het opwaarderen van de ateliers aan de Villa Novastraat melden we dat het niet mogelijk dit plan binnen budget uit te voeren. We onderzoeken de mogelijkheden om het plan te versoberen en presenteren dit in het derde kwartaal van 2019 aan uw raad.

Welzijn, wijkontwikkeling en zorg
In het kader van de verbouwing van het door ons gehuurde pand voor de opvang van daklozen (de NuNN) zijn gesprekken gaande. We verwachten medio 2019 meer duidelijkheid te hebben over de voortgang.

Voor de realisatie van een jongerencentrum in Nijmegen-Noord zijn de plannen nog in ontwikkeling.

Onderwijs
Voor de investering Basisscholen Nijmegen Noord verwachten we aanvullende middelen nodig te hebben. We lichten dit toe bij de investeringen voor nieuw beleid.

Bereikbaarheid
In maart 2019 hebben ons college en dat van Lingewaard de Samenwerkingsovereenkomst voor het project Dorpensingel ondertekend. Wij zullen uw raad regelmatig informeren over verdere voortgang.

Voor de verbetering van de stationsomgeving aan de oostzijde is € 3 miljoen beschikbaar. De looproute Burgemeester Hustinxstraat is gereed. Wel is hierbij rekening gehouden met de ontwikkeling van Metterswane, waardoor een klein deel van de route nog in tijdelijke vorm is aangelegd. De overige investeringen worden bezien in de brede samenhang van de aanpak van de stationsomgeving.

Er wordt een meerjarenprogramma ontwikkeld om de opgaven om de bereikbaarheid van de campus te borgen. Dit programma wordt voor de zomer voorgelegd aan het bestuurlijk overleg Duurzaam Bereikbaar Heyendaal. We verwachten extra budget van € 0,5 mln. in 2020 nodig te hebben voor de realisatie van een rotonde.

Wij hebben samen met de provincie € 7 miljoen gereserveerd voor Station Heyendaal. Voor de overige benodigde investeringen wordt op dit moment overleg gevoerd met ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Als er meer duidelijkheid is over de financiering, wordt de huidige voorkeursvariant in een ontwerpstudie uitgewerkt. Het doel is dat in 2021/2022 de aanpak van station Heyendaal gereed is.

De werkzaamheden in de Ringstraten en de Hertogstraat zijn klaar. Het restant van ruim € 200.000 nemen we mee bij de nieuwe investeringsclaims.

De herinrichting van de Weurtseweg is in de voorbereidingsfase; we verwachten dat de oplevering in 2022 is.

Bijna alle abri's zijn geplaatst. Er moeten nog enkele locaties worden ingericht voordat een abri geplaatst kan worden. Daarnaast worden er nog toiletten voor de buschauffeurs geplaatst. Het resterende krediet zal volledig in 2019 worden besteed.

In het kader van de reconstructie Graafseweg informeren wij uw raad voor de zomer 2019 over de resultaten van de aanvullende verkeerssimulatie voor het tweede wegvak (2x1 rijstroken tussen Rozenstraat en Wolfskuilseweg). Daarna zal een ontwerp worden uitgewerkt, samen met bewoners. Vervolgens kan een kostenraming worden gemaakt; vooralsnog is vanuit het coalitieakkoord een bedrag beschikbaar van € 1,5 mln. De realisatie zal pas plaats vinden ná de Waalbrug-renovatie, waarschijnlijk vanaf 2021.

De projecten voor het fietsnetwerk liggen qua planning en budget op koers. Voor subsidieaanvragen in 2020 (en uitvoering in 2021) is inzet van eigen middelen nodig; dit nemen we bij bij de investeringsvoorstellen in deze Zomernota.

Voor de fietsenstalling Kelfensbos zou een krediet van € 0,6 miljoen. voldoende zijn. Uit een verkenning bij de provincie zal moeten blijken of een subsidie tot de mogelijkheden behoort om (een deel van) de € 0,6 miljoen te dekken. Het project zit nu in de voorbereiding; verwachte uitvoering in 2020.

De investering 'Bushaltes Traianusplein en singels' wordt mede afgestemd op de werkzaamheden aan de Waalbrug; verwachte oplevering is daarom deels in 2019 en deels in 2020.

Wonen en stedelijke ontwikkeling
In 2019 volgen nog kosten voor de afronding van het archeologische werk en de inrichting van de Bastei. De eindverantwoording voor de provinciale subsidie is ingediend.

In 2018 is met Stakeholders de gebiedsvisie Valkhofkwartier opgesteld. Bestuurlijke vaststelling is voorzien in 2019. Doel van de visie is primair het positioneren van het Valkhofkwartier als belangrijkste “culturele en historische en toeristische site” van Nijmegen en hierdoor op termijn ook een economische structuurversterking te bewerkstelligen.

De visie is leidend voor de (her)ontwikkeling van het Valkhofkwartier.

De aanbesteding van en subsidieaanvraag voor aansluiting Burchtstsraat Valkhofkwartier wachten nog op beschikbaar komen aanvullende middelen.

In het kader van de Spoorzone Oost wordt met de partners NS, ProRail en Provincie Gelderland een eindbeeld opgesteld, waarin de verschillende ontwikkelingen worden geïntegreerd. Het betreft onderdelen zoals een verbouwing van de stationshal, een andere inrichting van het fietsparkeren, het opknappen van het stationsplein, de inrichting van de openbare ruimte voor voetgangers en het wijzigen van het busbufferen. De versterking van de verbinding met de binnenstad en met name het kwalitatief verbeteren van de route Hustinxstraat – Bloemerstraat is in 2018 uitgevoerd met ondersteuning van subsidie van de provincie Gelderland.

In 2019 gaan we verder met de inventarisatie van asbest in ons vastgoedbestand. De uitvoering van probleempunten wordt ook in 2019 opgepakt. Op dit moment is er in totaal nog € 1,2 mln.  beschikbaar.

We hebben jaarlijks een krediet  van € 1 mln. voor de verbetering van de veiligheid en verhuurbaarheid van onze gebouwen en aanpassingen aan onze accommodaties. Projecten zijn opgestart en we verwachten dat het volledige budget voor 2019 wordt besteed.

Er is voor een extra ruimte in Sportqube een investering geraamd van € 54.000. Deze wordt gerealiseerd in 2019.

Openbare ruimte
De herbouw van de Donjon gaat definitief niet door. In het kader van herinrichting van het park wordt in 2019 de ontwerp- en voorbereidingsfase afgerond en zal in 2020 de uitvoering plaatsvinden. Status investering: ontwerp- en voorbereidingsfase.

De ondergrondse afvalcontainers zijn aangeschaft. De overschrijding van € 57.000 heeft te maken met niet-geraamde kosten voor archeologie. Of er in de loop van 2019 nog verdere kosten voor archeologie worden gemaakt, is nu nog niet in te schatten.

Voordat we een besluit nemen over het vormgeven van de milieuzone willen we aansluiten op de komende harmonisatie van het Rijk. Besteding van het krediet wordt niet eerder verwacht dan in 2020 of 2021.

Voor woonomgevingsverbeteringen zijn de voorgenomen projecten in 2019: vergroeningen in Stikke Hezelstraat, Barbarossastraat en Valkhofkwartier, operatie Steenbreek, boomgaarden en stadsbossen en bomenlanen.

Voor de vervanging va speelvoorzieningen gaan we programmatisch te werk. Dat houdt onder andere in dat we ons richten op de budgettaire kaders, daar waar mogelijk het samenvoegen van voorzieningen, levensduur-verlengend onderhoud en  het gebruik van duurzame materialen. Aan (vervangings)investeringen gaan participatie met bewoners, partners zoals scholen en andere belanghebbenden altijd vooraf. Bij iedere besteding van de gelden is het een uitgangspunt om de voorzieningen  te laten voldoen aan eigentijdse visie op spelen en bewegen.
Voor Nijmegen Noord zijn extra gelden toegevoegd aan dit krediet bij de Stadsbegroting 2019.

In 2018 is niet veel rioolvervanging nodig geweest. Ditzelfde is de verwachting voor 2019. De verwachting is dat een groot deel van het krediet niet benut zal worden in 2019. Dit vanwege het krediet dat is overgebleven uit 2017 en 2018.  Wel verwachten we dit jaar minstens het in het GRP geraamde investeringsbudget ad € 5,2 miljoen te besteden. De overige middelen worden gereserveerd voor toekomstige projecten bijvoorbeeld in het kader van klimaatadaptatie. Ook de rioolvervangingsbehoefte kan de komende jaren weer toenemen. De middelen worden binnen het gesloten systeem gereserveerd voor latere jaren.
In 2019 zullen er infrastructurele werkzaamheden voor het rioolstelsel voor Laauwick Waalsprong worden uitgevoerd.

Cultuur en cultureel erfgoed
Het restantkrediet van € 250.000 voor cultuurhistorie gaan we inzetten voor het ontwerp Valkhofpark.

De laatste fase van de renovatie van De Vereeniging, die voorziet in de renovatie van het backstage-gedeelte en meerdere werkzaamheden in het voorgebouw, worden in 2019 afgerond.
Het krediet voor cultuurhistorische panden wordt in 2019 aan cultuur-historische objecten (m.n. Valkhofkapel) besteed.

Sport
De uitvoering van het project Broodkorf Koudenhoek start in 2020 en wordt naar verwachting in 2021 afgerond.

In het kader van de vervanging van toplagen kunstgras hocheyvelden worden in 2019 de volgende locaties aangepakt:  NMHC, HCQZ en Union.

In 2018 zijn bij Orion, Trekvogels, OSC en NMHC nieuwe kunstgrasvelden aangelegd. Bij DVOl is een natuurgrasveld aangelegd en de renovatie van de Sporthal Horstacker is afgerond. In 2019 wordt een start gemaakt met de verhuizing van de Rugbyvereniging de Wasps naar sportpark de Biezen en zal tevens een kunstgrasveld bij oranje Blauw worden aangelegd. Ook het natuurgrasveld bij OSC zal worden aangelegd. Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van uitvoering van de Nota Buitensport.

De bouw van gymzaal 'de Grote Boel' is in volle gang. Het krediet zal volledig worden ingezet.

De overschrijding van 2018 op het investeringskrediet 'Kunstgrasvelden' wordt verrekend met jaarschijf 2019. In 2019 vervangen wij de 2 toplagen op sportpark de Schoonhorst. De verwachting is dat het bedrag voor 2019 volledig wordt uitgegeven.

Financiën
Met de investering in installaties voor dienstgebouwen starten we in 2019; mogelijk is er een uitloop naar 2020.

ga terug